ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
2024-ΕΤΟΣ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ/ 2024- YEAR OF LORD BYRON AND PHILHELLENISM
06/07/2023
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

2024 - ΕΤΟΣ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

FOTO_F-991958750.png

 

Το 2024 συμπληρώνονται 200 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου ρομαντικού ποιητή Λόρδου Βύρωνα, ο οποίος προσέφερε τη ζωή του στον αγώνα για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) και το Μουσείο Φιλελληνισμού κηρύσσουν το 2024 «ΕΤΟΣ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», με στόχο να αναδείξουν και να τιμήσουν μέσα από μία σειρά δράσεων, το μεγάλο Βρετανό Φιλέλληνα και τη συνεισφορά του φιλελληνισμού διεθνώς και να θεσμοθετήσουν το διαρκή φιλελληνισμό ως το σύνολο αξιών στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία των δυτικών κοινωνιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕΦ και το Μουσείο Φιλελληνισμού θα επιδοτήσουν μία σειρά δράσεων και προσκαλούν πολιτιστικούς φορείς ανά την Ελλάδα και διεθνώς, να διοργανώσουν δράσεις και εκδηλώσεις με κεντρικό άξονα τη ζωή και το έργο του Λόρδου Βύρωνα και τον Φιλελληνισμό.

Η οικονομική επιχορήγηση θα δοθεί σε δράσεις και εκδηλώσεις που προάγουν, ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • Την ενημέρωση και επιμόρφωση του κοινού σχετικά με την ιστορία του Φιλελληνισμού, τον ρόλο του στη διαμόρφωση της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας και τον διαρκή Φιλελληνισμό.
 • Την ανάδειξη του έργου του Λόρδου Βύρωνα και την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς ως κοιτίδας του δυτικού Πολιτισμού στη βάση των κλασικών αξιών.
 • Την διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ιστορική έρευνα σχετικά με εμβληματικές προσωπικότητες του Φιλελληνισμού.
 • Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών με φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς, του διαλόγου, της ενεργού συμμετοχής του κοινού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας με άξονα το κίνημα του Φιλελληνισμού και τη σύνδεσή του με τη σύγχρονη πραγματικότητα και το μέλλον.
 • Την ενίσχυση του πολιτιστικού χάρτη της Ελλάδος, με ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές, νησιωτικές, δυσπρόσιτες και, εν γένει λιγότερο ευνοημένες περιοχές και την εμπλοκή των τοπικών φορέων και κοινοτήτων.
 • Την ευαισθητοποίηση των νέων για την ανάγκη βαθύτερης κατανόησης και γνώσης του πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος ως πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας.
 • Την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από την προσφορά βιωματικών εμπειριών.
 • Τη διεύρυνση της πολιτιστικής ατζέντας της χώρας με άξονα τις διαχρονικές αξίες που προσφέρει η αρχαία ελληνική γραμματεία και ο φιλελληνισμός.
 • Τη δημιουργία πλαισίου για την ανάπτυξη διακαλλιτεχνικών δράσεων που προάγουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, με έμφαση στους νέους που εδράζονται στην περιφέρεια, στις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε ειδικά κοινά διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών.
 • Τη δημιουργία ανοιχτών δράσεων συμπερίληψης, στις οποίες θα συμμετέχουν άτομα ανεξαρτήτως τόπου μόνιμης κατοικίας, φύλου, εθνικότητας, οικονομικής δυνατότητας, μορφωτικού και κοινωνικού υποβάθρου, απόψεων κ.ο.κ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική πρόσκληση στον ιστότοπο της ΕΕΦ.

 

Στοιχεία επικοινωνίας: +30.210.8094750, info@eefshp.org

 

 

2024 - YEAR OF LORD BYRON AND PHILHELLENISM

 

2024 marks the 200th anniversary of the death of the great romantic poet Lord Byron, who sacrificed his life in the Struggle for the independence of Greece. The Society for Hellenism and Philhellenism (SHP) and the Philhellenism Museum declare 2024 as the “YEAR OF LORD BYRON AND PHILHELLENISM” with the aim of highlighting and honoring, through a series of actions, the great British Philhellene and the contribution of Philhellenism internationally, as well as institutionalizing lasting Philhellenism as the set of values on which Western civilization is based.

Within this framework, the SHP and the Philhellenism Museum will financially support a series of actions and invite cultural entities throughout Greece and internationally to organize activities and events focusing on Lord Byron’s life and work and the Philhellenic movement in general.

Financial grants will be provided to cultural initiatives and events that promote, among other things the following:

 • Informing and educating the public about the history of Philhellenism, its role in shaping the history of modern Greece, and its enduring presence.
 • Highlighting the work of Lord Byron and promoting Greek cultural heritage as the cradle of Western civilization based on classical values.
 • Preserving historical memory and conducting historical research on emblematic figures of Philhellenism.
 • Promoting cultural exchanges with institutions in Greece and internationally, fostering dialogue, active public participation, and artistic creation based on the Philhellenic movement and its connection to modern reality and the future.
 • Strengthening the cultural landscape of Greece, with a special focus on mountainous, island, inaccessible, and generally less privileged regions, involving local bodies and communities.
 • Raising awareness among young people about the need for a deeper understanding and knowledge of the recent historical past as a source of inspiration and creativity.
 • Reviving interest in preserving intangible cultural heritage through offering experiential experiences.
 • Expanding the country's cultural agenda based on the timeless values offered by ancient Greek literature and Philhellenism.
 • Creating a framework for developing intercultural actions that promote contemporary artistic creation, with an emphasis on young people from the region, vulnerable and marginalized social groups, and diverse cultural audiences.
 • Creating inclusive actions where people can participate regardless of their permanent residence, gender, nationality, financial ability, educational and social background, opinions, etc.

For more information, please refer to the detailed call for proposals on the SHP website.

Contact information: +30.210.8094750, info@eefshp.org 

 

 

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή