ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ    / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΗ  RSS 2.0 

1x1
velos Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών (26/04/2024)
velos ΝΕΑ πρότυπα καταστατικά Υπ. Απ. 5186/2024 (ΦΕΚ 556/26-1-2024 ) (06/03/2024)
velos ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ Ν. 4072/2012 (06/03/2024)
velos ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ ΔΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. (12/02/2024)
velos ΓΕΜΗ: Online καταχώριση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας με έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05/10/2023)
velos Ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων με απλές διαδικασίες μέσω του gov.gr (16/01/2023)
velos ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ (11/01/2023)
velos ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ (11/01/2023)
velos Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022) (27/10/2022)
velos Διαγραφή εκτελωνιστών από το Γ.Ε.ΜΗ. (24/10/2022)


1  2