ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Γνωστοποίηση Ανακοίνωσης αναβολής ΠΜΔ οξυγόνου (ΠΠΥΥ 2015) {ΩΠΠ74690ΒΞ-99Τ}
08/05/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Γ.Ν. Ζ. με την υπ’ αρίθμ. 20/2-5-2017 απόφασή του Ενέκρινε
Α) Την αναβολή διενέργειας του Π.Μ.Δ., που είχε ορισθεί για την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, {σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. 2533/21-4-2017, ΑΔΑ: 6Γ8Ρ4690ΒΞ-ΝΕ2 & ΑΔΑΜ: 17PROC006087761 διακήρυξη του Νοσοκομείου μας},
-για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση
-για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου).
Β) Την μετάθεση του διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της κατατεθειμένης ένστασης κατά των τεχνικών προδιαγραφών, από αρμόδια επιτροπή.
Γ) Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί μετά την εξέταση της ένστασης.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Ανακοίνωση αναβολής ΠΜΔ οξυγόνου (ΠΠΥΥ 2015) ΩΠΠ74690ΒΞ-99Τ