ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο (Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and promotion of common traditional gastronomy - CBTB).
22/01/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Σχετικά με το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1 & 2 (WP 1 & WP 2) για το εγκεκριμένο έργο “Παραδοσιακό πρωινό της διασυνοριακής περιοχής: Πρόγραμμα Επωνυμίας (Branding) και Εφαρμογή Κινητών Συσκευών (Mobile Application) για τη διατήρηση και προώθηση της κοινής παραδοσιακής γαστρονομίας ” (Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and  promotion of common traditional gastronomy - CBTB) και κωδικό MIS 5032336, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA – CBC «Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020», θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν μπορεί η εταιρεία μας να λάβει μέρος στα επιμέρους τμήματα του έργου ξεχωριστά.

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.1 της Διακήρυξης "....Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι... της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές..." επειδή ο διαγωνισμός δεν είναι με lot προσφορές που υποβάλλονται για συγκεκριμένα μόνο τμήματα, δεν καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες άρα θεωρούνται εναλλακτικές προσφορές  και κατά συνέπεια απορρίπτονται.

 
 

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή