ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INTRODUCING INNOVATION IN TRADITIONAL AGRO-FOOD PRODUCTS TO INCREASE THE SMES COMPETITIVENESS » ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “INTRA” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREECE - ITALY 2007-13»
20/05/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 


Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στα πλαίσια του έργου INTRA που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το  ETCP  “GREECE-ITALY 2007-2013” και από Εθνικούς Πόρους, προκηρύσσει  διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και διαδικασία πρόχειρου (συνοπτικού) δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο με το ακρωνύμιο INTRA συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (29.268,29€) πλέον ΦΠΑ έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (6.731,71€) ήτοι συνολικά τριάντα έξι χιλιάδων ευρω 36.000,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα  με όσα αναφέρονται στα  Παραρτήματα της Προκήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν την προσφορά μπορούν να παραλάβουν την  προκήρυξη από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οδός Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (www.corfucci.gr) και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, που θα λάβει χώρα στις 4-6-2015 και ώρα 11:00 π.μ. στο Επιμελητήριο Κέρκυρας.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητηρίο Κέρκυρας, κα Κουλούρη Σπυριδούλα, τηλ 26610 39813, φαξ 26610 40088 email, corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

 

Ερωτήσεις σχετικά με την προκήρυξη πατήστε εδώ

Δείτε τo συνημμένο αρχείο με την προκήρυξη και το αρχείο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos EROTISEIS-APANTISEIS
velos INTRAEQUIPMENT_CORFUCCI_05202015_F417636106.pdf