ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Οργάνωση και λειτουργία γραφείου υποστήριξης (helpdesk) και εκδηλώσεων» στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο “ADRIATINN” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ADRIATIC IPA CBC 2007-13
08/04/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία  Επιμελητηρίου Κέρκυρας στα πλαίσια του έργου ADRIATInn προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για το έργο « Οργάνωση και λειτουργία γραφείου υποστήριξης (helpdesk) και εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο ADRIATInn», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  σαράντα εφτά χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα επτά λεπτών πλέον ΦΠΑ (47.154,47€ πλέον ΦΠΑ 10.845,53€) ήτοι συνολικά  πενήντα οχτώ χιλιάδων  ευρώ (58.000 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα  με όσα αναφέρονται στην παρούσα.
Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές  μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 27/4/2015 και ώρα 13:30  είναι το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Αριστοτέλους 2, ΤΚ 49100, Κέρκυρα).
Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά μπορούν να παραλάβουν την  προκήρυξη από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οδός Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (www.corfucci.gr), στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας  Επιμελητηρίου Κέρκυρας ( www.anetek.gr) και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).

Δείτε τo συνημμένο αρχείο με την προκήρυξη και το αρχείο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

 

Ερωτήσεις σχετικά με την προκήρυξη πατήστε εδώ

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos CORFUCCIADRIATINNTENDER_F789885495.pdf
velos EROTISEIS-APANTISEIS_F1427486210.pdf