ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5 και 6 του έργου με το ακρωνύμιο Adriatinn»
10/07/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5 και 6 του έργου με το ακρωνύμιο Adriatinn»


1.    ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Επιμελητήριο Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα.
2.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Επιμελητήριο Κέρκυρας Οδός : 2 Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, τηλ: +302661039813, Fax: +302661040088, Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη, e-mail: corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr , Διαδίκτυο: www.corfucci.gr  .
3.    ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
4.    ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: Το έργο είναι ενταγμένο INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION (IPA) και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ποσοστό 25% από το Ελληνικό Κράτος.
5.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο γενικός στόχος αυτού του στρατηγικού έργου είναι να ενισχύσει τις ικανότητες έρευνας και καινοτομίας και να προωθήσει την καινοτομία στις ΜΜΕ μέσω κοινών δραστηριοτήτων και δικτύων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής της Αδριατικής με την οικοδόμηση ενός βιώσιμου, διασυνοριακού οικοσυστήματος για τις ΜΜΕ που σχετίζονται με την βιο-οικονομία και την ενέργεια. Ειδικότερα περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιων για την υλοποίηση και τα πραδοτέα των Πακέτο Εργασίας 4: Αύξηση της ενδογενούς δυναμικότητας της περιοχής σε Έρευνα-Ανάπτυξη-Καινοτομία, Πακέτο Εργασίας 5: Μηχανισμοί προσανατολισμένοι στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων να βελτιώσουν την ικανότητά τους σε θέματα Έρευνας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας και Πακέτο εργασίας 6: Τόνωση των αναδυόμενων καινοτόμων οικονομικών κλάδων που θα αναπτυχθούν, για την υποστήριξη της επιτυχούς και άρτιας ολοκλήρωσης των προβλεπομένων σχετκά για το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6.    ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 56.341,46 Ευρώ πλέον  ΦΠΑ 12.958,54 Ευρώ, ήτοι 69.300,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
7.    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016
8.    ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και από τον υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος προκήρυξης.
9.    ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η/ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
10.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
11.    ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης
12.    ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
13.    ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Πρόχειρος Διαγωνισμός
14.    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
15.    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28-7-2014, Ώρα 12:30
16.    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 28-7-2014, Ώρα 12:00 .
17.    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι τις 24/7/2014.
18.    ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Ελληνική γλώσσα.
19.    ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
20.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν ως επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον για τα τελευταία πέντε (5) έτη τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που ζητούνται από την Προκήρυξη και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, όπως αναλύονται στην Προκήρυξη. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί και ένα μέλος αυτών να ασκεί τις ως άνω δραστηριότητες, όπως αναλύεται στην Προκήρυξη.
21.    ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης οι νόμιμοι εκπρόσωποι.
22.    ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28-7-2014, Ώρα 12:30, Επιμελητήριο Κέρκυρας.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού και η Περίληψη αυτής

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos CORFUCCIADRIATINNPERILIPSIEXTEXPWP456_F_F1666392172.pdf
velos CORFUCCIADRIATINNTENDEREXTEXPWP456_F_F440855590.pdf

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
1x1
velos ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5 και 6 του έργου με το ακρωνύμιο Adriatinn» (18/07/2014)