ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ACTIONS 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 KAI 4.3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ECO-DESTINATIONS: “Tourism in Synergy with Energy Efficiency: Creating Eco-Sustainable Tourism Destinations» στο πλαίσιο του ΙΡΑ Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013
01/06/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

logo_F1275304408.jpg

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «ECO-DESTINATIONS: “Tourism in Synergy with Energy Efficiency: Creating Eco-Sustainable Tourism Destinations», με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο των δράσεων  2.1, 2.2, 2.3, 4.1 και 4.3 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης Εξήντα Χιλιάδων Επτακοσίων Ευρώ (€60.700,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι Σαράντα Οκτώ Χιλιάδων Εννιακοσίων Πενήντα Ενός Ευρώ και Εξήντα Ενός Λεπτών (€48.951,61) πλέον ΦΠΑ (24%) Έντεκα Χιλιάδων Επτακοσίων Σαράντα Οκτώ Ευρώ και Τριάντα Εννέα Λεπτών (€11.748,39), στο πλαίσιο της πράξης “ TourisminSynergywithEnergyEfficiency: CreatingEco-SustainableTourismDestinations”, με το ακρωνύμιο ECO-DESTINATIONS. Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION (IPA) και από ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου και τα σχετικά παραδοτέα περιλαμβάνονται στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, που διατίθεται στην ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κες Αν. Τσολακίδου και Μ. Μπορτς στην Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, στα τηλέφωνα : + 30 26610 81005-6 , Fax : + 30 26610 81007/40088, email: info@anetek.gr , anetek@corfucci.gr και corfucci@otenet.gr  και στους ιστοχώρους site: www.corfucci.gr και www.anetek.gr.

Προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού 16.6.2016 ωρα 10:30, στην Αναπτυξιακή Εταιρία του  Επιμελητηρίου Κέρκυρας  (Αριστοτέλους 2, 49100, Κέρκυρα), αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) εκπρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ. (www.anetek.gr), στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (www.corfucci.gr), στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (www.promitheus.gov.gr).

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο της προκήρυξης...

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos
velos