ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ   /   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
22/05/2023
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δικαιολογητικά καταχώρισης ασφαλιστικών υπαλλήλων

 

Κάθε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής που απασχολεί στην επιχείρησή του υπαλλήλους οι οποίοι συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών  προϊόντων, υποχρεούται (ν. 4583/18.12.2018, ΦΕΚ 212 Α΄) να δηλώσει τους πιστοποιημένους αυτούς υπαλλήλους του στο Επιμελητήριο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

1) Αίτηση του εργοδότη προς το Επιμελητήριο Κέρκυρας για καταχώρηση στα ειδικά μητρώα διαμεσολαβητών των πιστοποιημένων υπαλλήλων του, συμπεριλαμβάνοντας για κάθε υπάλληλο:

  • Επώνυμο
  • Όνομα
  • Όνομα πατρός
  • Όνομα μητρός
  • Ημερομηνία γέννησης
  • Τόπο γέννησης
  • Αριθ. δελτίου ταυτότητας
  • Ημερομηνία έκδοσης δελτίου ταυτότητας
  • Α.Φ.Μ.
  • πλήρη διεύθυνση κατοικίας

(για περισσότερους από 2 υπαλλήλους τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται  σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως στικάκι ή cd. Το ηλεκτρονικό μέσο θα περιλαμβάνει: α) αρχείο excel  με την παραπάνω αναφερόμενη σειρά στηλών και δεδομένων και β) φακέλους με όνομα Α, Β, Γ, Δ, ……κοκ. Ο φάκελος με το γράμμα Α θα περιλαμβάνει υποφακέλους με ονόματα αυτών, όλες τις επωνυμίες των υπαλλήλων που το επώνυμό τους ξεκινάει από Α. Κάθε υποφάκελος θα περιέχει τα στοιχεία (2) – (5) του παρόντος άρθρου.

 

2) Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και Βεβαιώσεις επανεκπαίδευσης & επαναπιστοποίησης γνώσεων.

 

3) Αποδεικτικό σπουδών (Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο τουλάχιστον επιπέδου Λυκείου). Αν πρόκειται για τίτλο από ιδιωτικό ή ξένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενδεχομένως να απαιτηθεί πρώτα η αντιστοιχία ή ισοτιμία του τίτλου από τον αρμόδιο φορέα.

 

 Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται φωτοτυπία του πτυχίου επικυρωμένη από δικηγόρο & μετάφρασή του από το Υπ. Εξωτερικών (μπορεί να μεταφραστεί και να επικυρωθεί από δικηγόρο) καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.

 

4) Ευκρινές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

5) Yπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75), με το γνήσιο της υπογραφής είτε από Δημόσια Αρχή είτε από ΚΕΠ είτε από την ιστοσελίδα του gov.gr, στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών α) δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή