ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για την υλοποίηση του έργου «Έκδοση Σύνταξης σε μία ημέρα» (Αριθμός Διακήρυξης: Λ30/ΠΥ/6/26-3-14)
06/05/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

H Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ΕΥΡΩ, για την υλοποίηση του έργου «Έκδοση Σύνταξης σε μία ημέρα» που περιλαμβάνει 3 Υποέργα: Υποέργο 1:Αναδιοργάνωση συστήματος απονομής σύνταξης στους δικαιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Υποέργο 2:Προμήθεια εξοπλισμού, Υποέργο 3:Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης της πράξης με κωδικό MIS 377120 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

Αριθμός Διακήρυξης: Λ30/ΠΥ/6/26-3-14
Αρ. Φακ.: ΦΠΥ16/14
CPV: 72212000-4, 72221000-0, 72312000-5, 79111000-5, 72212900-8

Αντικείμενο του έργου: Το έργο αφορά την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών-μελετητικών υπηρεσιών και την προμήθεια εξοπλισμού με στόχο την έκδοση και διάθεση των αναγκαίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, παρέχοντας τη συνολική λειτουργικότητα που απαιτείται.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου χωρίζεται σε 3 διακριτά υποέργα, και συγκεκριμένα:
Υποέργο 1:   Αναδιοργάνωση συστήματος απονομής σύνταξης στους δικαιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
Υποέργο 2:   Προμήθεια εξοπλισμού,
Υποέργο 3:   Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης

Πιο συγκεκριμένα, το Φυσικό Αντικείμενο του υποέργου 1 περιλαμβάνει:
Ø  Την ανάπτυξη των σχετικών υποσυστημάτων και εφαρμογών που απαιτούνται για την υλοποίηση και διάθεση των ψηφιακών υπηρεσιών.
Ø  Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση απαραίτητου υποστηρικτικού συστημικού (έτοιμου-τυποποιημένου) λογισμικού (εμπορικού ή open source) για τη λειτουργία των ανωτέρω υποσυστημάτων που τυχόν απαιτηθεί (εφόσον χρειασθεί επιπλέον λογισμικό από αυτό που θα διαθέσει ο φορέας).
Ø  Την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου και την επιτυχή έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
§   Την παροχή συμβουλευτικών-μελετητικών υπηρεσιών
§   Την εκπόνηση μελέτης-Ανάλυσης απαιτήσεων έργου
§   Υπηρεσίες ψηφιοποίησης και σάρωσης
§   Υπηρεσίες εγκατάστασης  και ολοκλήρωσης συστημάτων
§   Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων
§   Υπηρεσίες εκπαίδευσης
§   Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας
§   Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας και θέση σε παραγωγική λειτουργία
§   Υπηρεσίες Δημοσιότητας
§   Μελέτη απολογισμού
§   Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης
§   Υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης


Το Φυσικό Αντικείμενο του υποέργου 2 περιλαμβάνει:
Ø  Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής (Εξυπηρετητές εφαρμογών και διαδικτύου – web/application servers, TOR switches, Rack, Firewalls, router), ο οποίος θα συμπληρώσει τον υφιστάμενο που θα διατεθεί.
Ø  Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία περιφερειακού εξοπλισμού (scanners)

Τέλος, το Φυσικό Αντικείμενο του υποέργου 3 περιλαμβάνει:
Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης και αφορά στην ύπαρξη διαθέσιμων υπηρεσιών Α/Μ εξειδικευμένων στελεχών διαφόρων ειδικοτήτων (Νομικές, Κανονιστικές, Τεχνικές, κλπ), για την υποστήριξη του έργου και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, όπως εμφάνιση αιχμών (picks) στους όγκους των συναλλαγών, ανάγκες μικροβελτιώσεων του συστήματος κλπ. Οι ανθρωπομήνες αυτοί θα απορροφώνται βάσει κυλιόμενου προγράμματος και θα πληρώνονται απολογιστικά.

Δικαίωμα Προαίρεσης: Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του ΠΔ60/07, δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης ποσού 1.993.854,60 € συμπ/νου του ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού και εξοπλισμού για τρία (3) έτη μετά το πέρας της προβλεπόμενης περιόδου εγγύησης και οι οποίες θα κοστολογούνται σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου. Το κόστος συντήρησης θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του Έργου (χωρίς δικαιώματα προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο Ευρώ, € 8.023.782,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 6.523.400,00 €  - ΦΠΑ: € 1.500.382,00).

Ο προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης (υπηρεσιών Συντήρησης), ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα λεπτών € 10.017.636,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 8.144.420,00 - ΦΠΑ (23%): € 1.873.216,60)

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», και από Εθνικούς Πόρους.

Το σύνολο των δαπανών του Έργου πλην της δαπάνης του δικαιώματος προαίρεσης (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2012ΣΕ03480475.

Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:
·         είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
·         είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
·         είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή
·         είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
·         έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών
·         Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εξέλιξη της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Κατά τα λοιπά, για τις ενώσεις προσώπων ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικά στο ΠΔ 118/07.

Γλώσσα: Ελληνική

Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου (εμπεριέχεται και το δικαίωμα προαίρεσης) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ήτοι ποσό 500.881,83 €.

Όροι πληρωμής: όπως αναφέρονται στην διακήρυξη.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών στις: : 26/05/14 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30π.μ ( Αγ.Κων/νου 16 3ος όροφος).

Ημερομηνία Διενέργειας: 26/05/14 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών:
Οι Προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπου του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης ή τους νομίμους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: 27/03/14

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 28/03/14.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό τύπο: 29&31/03/14

Τα πλήρη έγγραφα της διακήρυξης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ: http://www.ika.gr/gr/infopages/supplies/diak.cfm.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, στα γραφεία της Δ/νσης Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών (Αγ. Κων/νου 16, 7ος όροφος).

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 15:00. μ.μ., στη Δ/νση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών, Αγ. Κων/νου 16 3ος όροφος, γραφείο 5. Αρμόδια κ. Μ. Μπουραντά, τηλ. 210.5213648.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή