ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δήμος Κέρκυρας υπ’άριθμ. 19502/20-3-2014 Διεθνής Διαγωνισμός «Προμήθεια τριών μηχανημάτων θραύσης και τεμαχισμού ξύλων»
24/04/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή , με τακτικό διαγωνισμό, διεθνούς συμμετοχής, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Προμήθεια τριών μηχανημάτων θραύσης και τεμαχισμού ξύλων» προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των μικρών νησιών της Π.Ι.Ν. και συγκεκριμένα στην Ιθάκη, στον Κάλαμο και στους Παξούς, ως εξοπλισμός πυροπροστασίας για την πρόληψη κινδύνων από φυσικές καταστροφές.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται  σε  180.000,00 € ( με Φ.Π.Α. 23%) και 146.341,47 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Μαράσλειο Μέγαρο , Δ/νση :  Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α  , 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προσφορών, την  14 / 05 / 2014   ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12.00 μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

Επισυνάπτεται η Περίληψη της Διακήρυξης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
perilipsidiakiryxis_F2131087258.doc