ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Παροχή υπηρεσιών συντήρησης μίας (1) ηλεκτρογεννήτριας του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας
29/09/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 8045/22/65922-1 από 28- 09-2021 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης της Δ.Α.Κέρκυρας με Α.Δ.Α.: ΩΧΒΜ46ΜΤΛΒ-ΞΗ1 με την οποία εγκρίθηκε το χρηματικό ποσό των χιλίων τετρακοσίων Ευρώ (1.400,00€), για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μίας (1) ηλεκτρογεννήτριας του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01 Κέρκυρα), δυναμικότητας 400KVA, για το έτος 2021 , προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έως την 06-10-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’» - Οικονομική Προσφορά, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, εντός του ανωτέρω εγκεκριμένου ποσού.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Πρόσκλησης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ