ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 54/2021
07/09/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 715/79, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες ανοικτές προσφορές και τη συνέχιση αυτού με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελικού πλειοδότη, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου (εθνική οδός Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή Κοντόκαλι Κέρκυρας Ισόγειο Κτιρίο υ) την 30 η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., για την εκμίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας Γ.Ν. Κέρκυρας όπως αυτό περιγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα πέντε (5) έτη ενώ το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα εκκίνησης αναγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα κατατεθούν έως την 29 η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Νοσοκομείου 

Λεπτομέρειες της προκήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00 14.00 και στο τηλέφωνο 26613 60538.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και πιθανές διευκρινήσεις επί της Διακηρύξεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ,στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας www . gr ) καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Αρμόδιος

υπάλληλος: Χατζηστεργίου Γεώργιος

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΚΗΜΔΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 54-2021 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ