ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών
31/05/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Συνημμένα αρχεία:
Σ.Δ. Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ (64Ξ14690ΒΞ-ΥΘΟ)(21PROC008680989)
Σ.Δ. Επιδεσμικού + Νάρθηκες(67Μ24690ΒΞ-Β7Ι)(21PROC008679308)

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Σ.Δ. Επιδεσμικού + Νάρθηκες(67Μ24690ΒΞ-Β7Ι)(21PROC008679308)
Σ.Δ. Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ (64Ξ14690ΒΞ-ΥΘΟ)(21PROC008680989)