ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Yπ’ αριθ. 02/2021
23/02/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Yπ’ αριθ. 02/2021

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Διαγωνισµός για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στο χ. Φυλάκιο. Η προς παροχή υπηρεσία φέρει τον κωδικό αριθμό 55322000-1 του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίου συμβάσεων (CPV).

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προϊ όντων.

 

Η συνολική, εκτιμώμενη, προϋπολογισθείσα αξία, ανέρχεται στις διακόσιες τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (203.760,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, για δύναμη (εκτιμώμενη) σιτιζομένων έως τετρακόσια 400 άτομα ημερησίως και με μέγιστο κόστος ανά άτομο τα πέντε ευρώ και εξήντα έξι επτά λεπτά (5,66€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%, παροχή 3 γευμάτων ανά ημέρα και για εκτιμώμενο χρονικό διάστημα 90 ημερών.

 

          Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 90 ημερών, µε δικαίωµα παράτασης της ισχύος για 45 ημέρες ακόµη, υπό προϋποθέσεις.

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 4 Μαρτίου 2021 (14:00), ημέρα Πέμπτη.

 

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC0081646662021-02-19 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με AΔΑ: 6Ω965-2ΕΗ    

 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του          ΕΣΗΔΗΣ την 22 Φεβρουαρίου 2021.

 

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την XVI Μ/Κ ΜΠ/4Ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο ΤΚ 68300, τηλέφωνο: 25530 46420, email: 16mkmp@army.gr, καθημερινά µέχρι την 14:00 Ω, πλην Σαββάτου – Κυριακής.

 

 

 

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ