ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Το 424 ΓΣΝΕ, ανακοινώνει τη διενέργεια Eπαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 07/2019 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα θερμού εργαστηρίου του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής» CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (27.280,00€)
31/01/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ