ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
«Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διακήρυξης αριθμ. 12/2017»
09/03/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.  12/2017

          Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στην 48η/23.12.2015 συνεδρίασή του (Θέμα 18ο - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ), με ΑΔΑ: Ω9ΤΚ469064-ΚΣΑ.

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

          Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Γραφικής ύλης και ειδών γραφείου (cpv 30192700-8 Γραφική ύλη), προϋπολογισμού δαπάνης 9.339,03€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (ΚΑΕ 1261), για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014. Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης και επιπλέον εννεάμηνης με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 18.678,06 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός από πρόγραμμα Προμηθειών.

          Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 21.03.2017 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

          Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 20.03.2017 και ώρα 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Αναλυτική διακήρυξη, θα διατίθενται από το site του Νοσοκομείου http://www.ahepahosp.gr/products.asp.

Πληροφορίες: τηλ. 2313 303064, Αρμόδια: Κ. Μπότση.

 

Θεσσαλονίκη,  07.03.2017

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4_2017 ΓΡΑΦΙΚΗ_ΥΛΗ