ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
«Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο τεσσάρων (4) ετών για την ανάδειξη εργολάβου (Ιδιωτικού Φορέα) παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης κατά ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) – EASA (European Aviation Safety Agency) χειριστών αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών CPL (IR/ME/MCC)με ATPL Theory Credit (ATPL FROZEN) σε εννέα (9) στελέχη του ΠΝ, συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (370.000,00€), άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ».
07/07/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
E ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Μεσογείων 229, Χολαργός, ΤΚ 15561
Τηλ: 210 65 51691
Fax: 210 65 51731


Ανακοινώνεται ότι την 2 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, θα διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο τεσσάρων (4) ετών για την ανάδειξη εργολάβου (Ιδιωτικού Φορέα) παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης κατά ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) – EASA (European Aviation Safety Agency) χειριστών αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών CPL (IR/ME/MCC)με ATPL Theory Credit (ATPL FROZEN) σε εννέα (9) στελέχη του ΠΝ, συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (370.000,00€), άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ».
Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος:
1) 370.000,00 €
2) άνευ ΦΠΑ
3) Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν πληροφορίες / διευκρινίσεις, καθώς και το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Αριθμός Προκήρυξης: 13/2016/ΓΕΝ/Ε2
Φάκελος: Φ.602.2/32Ε/284848/Σ.2121/27 Ιουν 16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ
Ύψος εγγύησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό: 1.850,00 €
Τεχνικές προδιαγραφές: Qς Παράρτημα «Δ» τεύχους διακήρυξης
Χρόνος ισχύς προσφοράς προμηθευτών: 8 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 29 Ιουν 16
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 25801
Ιστοσελίδα:  www.hellenicnavy.gr     
Χολαργός, 27 Ιουνίου 2016
Πλοίαρχος (Ο) Δ. Ρυζιώτης Π.Ν.
Διευθυντής ΓΕΝ/Ε2

 

Δείτε το αρχείο της Διακήρυξης...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Diakiryxi13_16olokliriDS_F1450669950.pdf