ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
14/12/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας με τη σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής  προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την ηχογράφηση των Συνεδριάσεων της Διοίκησης, ώστε να συντάσσονται τα σχετικά Πρακτικά, προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό.

Η επιλογή θα γίνει βάσει της χαμηλότερης  τιμής. Δεκτές γίνονται  οι γραπτές προσφορές  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.  Κάθε προσφορά πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τα στοιχεία του παρέχοντος (Επωνυμία επιχείρησης, Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου, Διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, φαξ, email, ΑΦΜ, ΔΟΥ) το όνομα, τον τύπο, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα, ασφαλιστικής ενημερότητας,  φορολογικής ενημερότητας και του πιστοποιητικού εγγραφής στο Επιμελητήριο Κέρκυρας. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι "... τα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή, ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και ότι δεσμεύεται για την τιμή και τους όρους παράδοσης και πληρωμής...". Όλες οι προσφορές πρέπει να είναι ενυπόγραφες.

Υποβολή Προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορές που θα αναγράφουν την τιμή του κάθε προϊόντος  συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α..

 Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κερκύρας, Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, από 14/12/2015 μέχρι την 21/12/2015 και ώρα 12.00. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα  26610-80575 με την κ. Κουλούρη ή 26610-39813/14 με την κ. Κόκκοτα.


Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ