ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ   /   ICON WOM - EN   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για τη προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (Laptop – Πολυμηχάνημα) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (PB3) στο πλαίσιο του έργου ‘Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen ENterprises’ με το ακρωνύμιο ICON WOM-EN κωδικός MIS5003919.
07/10/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 και την υπ. αριθ. 16/23-09-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για το συγκεκριμένο ύψος προϋπολογισμού των 3.064,52 € άνευ Φ.Π.Α., στον ΚΑΕ 9919[24] με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (Laptop – Πολυμηχάνημα) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (PB3) στο πλαίσιο του έργου ‘Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen ENterprises’ με το ακρωνύμιο ICON WOM-EN κωδικός MIS5003919. (Co-operation Programme Interreg ΕλλάδαΙταλία 2014-2020) και συγκεκριμένα του πακέτου εργασίας WP3 – 3.3.2 GIS mapping for wom-en entrepreneurship in gr-it –platform connected to web-site, based on each PP’s local maps IT hardware and software.


 

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ