ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 5 για το εγκεκριμένο έργο “Καινοτόμα Δίκτυα για τον Αγροδιατροφικό τομέα” (Innovative Agrifood Networks for the Agrifood Sector -INNONETS) και κωδικό MIS 5003493, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020»
22/01/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

 

Ερώτημα προς διευκρίνιση και συγκεκριμένα:

Στην παράγραφο 2.2.5. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρεται μεταξύ άλλων «...ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2018,2017,2016), δύο (2) έργα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας με αντικείμενο υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού και μεταφοράς τεχνογνωσίας στον αγροδιατροφικό τομέα, συμβατικής αξίας τουλάχιστον σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (σωρευτικά).» Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι αποδεκτό τα συναφή έργα να έχουν ολοκληρωθεί και το 2019.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1

 

Δεδομένου ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί και το έτος 2019 στην απαίτηση για 3 τελευταία έτη περιλαμβάνεται και το 2019.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή