ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ADRIATINN   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) για την προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο του έργου «An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs» με το ακρωνύμιο “ADRIATINN” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ADRIATIC IPA CBC 2007-13
01/04/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στα πλαίσια του έργου ADRIATInn προκηρύσσει  διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το έργο με το ακρωνύμιο ADRIATInn, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών πλέον ΦΠΑ (6.747,97€ πλέον ΦΠΑ 1.552,03€) ήτοι συνολικά οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (8.300 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα  με όσα αναφέρονται στην παρούσα και στα  Παραρτήματα της για την αγορά των κάτωθι ειδών πληροφορικής και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές την ΤΡΙΤΗ 7/4/2015 και ώρα 10:30 π.μ. είναι το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Αριστοτέλους 2, ΤΚ 49100, Κέρκυρα).
Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν την προσφορά μπορούν να παραλάβουν την  προκήρυξη από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οδός Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (www.corfucci.gr) και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).

Δείτε τo συνημμένο αρχείο με την προκήρυξη.

 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την προκήρυξη  για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs» με το ακρωνύμιο “ADRIATINN” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ADRIATIC IPA CBC 2007-13.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos ADRIATINNCORFUCCITENDEREQUIPMENT_10415_F1774942784.pdf