ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΤΥΠΙΚΩΝ / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “INTRA”» / «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 2007- 2013.
15/05/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «Ανάπτυξη, οργάνωση και  λειτουργία χώρου τεκμηρίωσης και διάθεσης πληροφοριών καινοτομίας και έρευνας για τις ΜΜΕ τυπικών / παραδοσιακών προϊόντων- Εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας και λοιπές υπηρεσίες στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο “INTRA”»   στο πλαίσιο της Πράξης “Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness” (INTRA) / «Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» που έχει ενταχθεί στο  Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Ιταλίας 2007- 2013.


H Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) στα πλαίσια της προγραμματικής συμφωνίας της με το Επιμελητήριο Κέρκυρας για το έργο INTRA του Επιμελητηρίου Κέρκυρας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τον  «Ανάπτυξη, οργάνωση και  λειτουργία χώρου τεκμηρίωσης και διάθεσης πληροφοριών καινοτομίας και έρευνας για τις ΜΜΕ τυπικών / παραδοσιακών προϊόντων- Εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας και λοιπές υπηρεσίες στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο “INTRA”» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης Τριάντα Έξι Χιλιάδων Επτακοσίων Τριάντα Ενός Ευρώ και Εβδομήντα Ενός Λεπτών του Ευρώ  (36.731,71 €), πλέον  ΦΠΑ Οκτώ Χιλιάδων Τετρακοσίων Σαράντα Οκτώ Ευρώ και Είκοσι Εννέα Λεπτών του Ευρώ (8.448,29 €), ήτοι συνολικά Σαράντα Πέντε Χιλιάδων Εκατόν Ογδόντα Ευρώ (45.180,00 €)  Ευρώ, στο πλαίσιο της πράξης “Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness” (INTRA) / «Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ», με το ακρωνύμιο INTRA που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το  ETCP  “GREECE-ITALY 2007-2013” και από Εθνικούς Πόρους. Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οδός Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (www.corfucci.gr), στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητήριου Κέρκυρας (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) (www.anetek.gr)  και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr). Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη , το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, που θα λάβει χώρα στις 2-6-2015 και ώρα 13:00 μ.μ. στην  Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, κα Μαρί Μπόρτς, τηλ.: 2661081005-6, φαξ: 2661040088, email: info@anetek.gr, info@corfucci.gr.

Ερωτήσεις σχετικά με την προκήρυξη πατήστε εδώ

Δείτε τo συνημμένο αρχείο με την προκήρυξη και το αρχείο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos EROTISEIS-APANTISEIS_F1729349789.pdf
velos INTRATENDER6_F316186795.36.4andseverals_F2.pdf