ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (WORKSHOPS) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ C.E.T.A. / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
15/05/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός και υλοποίηση τριών προγραμμάτων εργαστηρίων (workshops) για τη διαμόρφωση διαπεριφερειακής ηλεκτρονικής υποστήριξης στις μη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τουρισμού» στο πλαίσιο της Πράξης “Cross border electronic exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand” (C.E.T.A.) / Πρόγραμμα διαπεριφερειακής ηλεκτρονικής υποστήριξης για τις μη ξενοδοχειακές μονάδες επιχειρήσεων τουρισμού: υπηρεσίες πληροφόρησης για την προσφορά και την ζήτηση που έχει ενταχθεί στο  Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Ιταλίας 2007- 2013

H Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) στα πλαίσια της προγραμματικής συμφωνίας της με το Επιμελητήριο Κέρκυρας για το έργο CETA του Επιμελητηρίου Κέρκυρας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για τον «Σχεδιασμό και υλοποίηση τριών προγραμμάτων εργαστηρίων (workshops) για τη διαμόρφωση διαπεριφερειακής ηλεκτρονικής υποστήριξης στις μη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τουρισμού», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (24.878,05 €) πλέον  ΦΠΑ  5.721,95 €,  ήτοι συνολικά 30.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο της πράξης “Cross border electronic exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand” με το ακρωνύμιο C.E.T.A. που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το  ETCP  “GREECE-ITALY 2007-2013” και από Εθνικούς Πόρους. Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οδός Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (www.corfucci.gr), στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητήριου Κέρκυρας (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) (www.anetek.gr)  και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr). Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη , το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, που θα λάβει χώρα στις 2-6-2015 και ώρα 11:00 π.μ. στην  Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, κα Κων/να Κόλλα, τηλ.: 2661081005-6, φαξ: 2661040088, email: info@anetek.gr, info@corfucci.gr.

Ερωτήσεις σχετικά με την προκήρυξη πατήστε εδώ

Δείτε τo συνημμένο αρχείο με την προκήρυξη και το αρχείο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos CETATENDER3_F1100924516.5WORKSHOPS_F2.pdf
velos EROTISEIS-APANTISEIS_F1171467804.pdf