ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Οργάνωση και λειτουργία του Σπιτιού των Γεύσεων» στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο INTRA που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Ιταλίας 2007- 2013
08/04/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

H Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) στα πλαίσια του έργου INTRA προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την Οργάνωση και Λειτουργία του Σπιτιού των Γεύσεων στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο INTRA, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης Πενήντα Επτά Χιλιάδων και Επτακοσίων Εβδομήντα Δύο Ευρώ και Τριάντα Έξι Λεπτά πλέον ΦΠΑ (57.772,36 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13.287,64 €) ήτοι συνολικά Εβδομήντα Ένα Χιλιάδων και Εξήντα Ευρώ (71.060,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο αξιολόγησης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Αριστοτέλους 2, ΤΚ 49100, Κέρκυρα) μέχρι τη Δευτέρα 27/04/2015 και ώρα 11.30 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οδός Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (www.corfucci.gr), στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητήριου Κέρκυρας (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) (www.anetek.gr)  και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).

 

Δείτε τo συνημμένο αρχείο με την προκήρυξη.

Ερωτήσεις σχετικά με την προκήρυξη πατήστε εδώ

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos CORFUCCIINTRATENDER20150408_F1338238607.pdf