ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης (info desk) και μηχανογραφικές υπηρεσίες» στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CETA που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Ιταλίας 2007- 2013
08/04/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

H Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) στα πλαίσια του έργου CETA προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης και μηχανογραφικές υπηρεσίες για το έργο με το ακρωνύμιο CETA, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης Τριάντα Οκτώ Χιλιάδων και Σαράντα Οκτώ Ευρώ και Εβδομήντα Οκτώ Λεπτά πλέον ΦΠΑ (38.048,78 € Ευρώ πλέον  ΦΠΑ 8.751,22 €) ήτοι συνολικά Σαράντα Έξι Χιλιάδων Οκτακοσίων Ευρώ (46.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο αξιολόγησης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Αριστοτέλους 2, ΤΚ 49100, Κέρκυρα) μέχρι τη Δευτέρα 27/04/2015 και ώρα 9.30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οδός Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (www.corfucci.gr), στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητήριου Κέρκυρας (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) (www.anetek.gr)  και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr)

 

Δείτε τo συνημμένο αρχείο με την προκήρυξη.

Ερωτήσεις σχετικά με την προκήρυξη πατήστε εδώ

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos CORFUCCICETATENDER20150401_F975775078.pdf