ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) για την προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο του έργου « Cross border electronic exchange for the tourism business accommodation units: information services to match offer and demand » με το ακρωνύμιο “CETA” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα GREECE - ITALY 2007-13
01/04/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στα πλαίσια του έργου CETA προκηρύσσει  διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο με το ακρωνύμιο CETA, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών πλέον ΦΠΑ (12.845,53 € Ευρώ πλέον  ΦΠΑ 2.954,47 €) ήτοι συνολικά δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (15.800 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα  με όσα αναφέρονται στην προκήρυξη για την αγορά των ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πληροφορικής.
Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές την ΤΡΙΤΗ 7/4/2015 και ώρα 11:30 π.μ. είναι το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Αριστοτέλους 2, ΤΚ 49100, Κέρκυρα).
Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά μπορούν να παραλάβουν την  προκήρυξη από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οδός Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (www.corfucci.gr) και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).

Δείτε τo συνημμένο αρχείο με την προκήρυξη.

 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την προκήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου  « Cross border electronic exchange for the tourism business accommodation units: information  services to match offer and demand » με το ακρωνύμιο “CETA” που έχει ενταχθεί στο  Πρόγραμμα GREECE - ITALY 2007-13.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos CETACORFUCCITENDEREQUIPMENT_010415_F1228189111.pdf