ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 2 έως 6 του έργου με το ακρωνύμιο INTRA
04/08/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 2 έως 6 του έργου με το ακρωνύμιο INTRA»,σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα Μέρη Α΄ και Β’ και τα Παραρτήματα της παρούσας.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι €58,048.78 Ευρώ πλέον  ΦΠΑ €13,351.22, ήτοι €71.400,00  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 26/08/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οδός Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα.


Δείτε συνημμένο αρχείο με την προκήρυξη.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos INTRA_WP_2_3_4_5_61_140801_nfinal_F1638422944.pdf

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
1x1
velos Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον διαγωνισμό "Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 2 έως 6 του έργου με το ακρωνύμιο INTRA" (12/08/2014)