ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 1-5 του έργου με το ακρωνύμιο CΕΤΑ
01/08/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης 57.803€ Ευρώ πλέον ΦΠΑ 13.294,69€ Ευρώ, (ήτοι 71.097,69€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1-5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ CETA». Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Ιταλίας 2007- 2013 και από Εθνικούς Πόρους.
Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στα μέρη Α, Β και τα Παραρτήματα της Διακήρυξης αυτής.
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας
Η κα. Σπυριδούλα Κουλούρη παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες τηλ: +3026610-39813, fax:+3026610-40088, e-mail : corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr.

Δείτε συνημμένο αρχείο.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos CORFUCCI_CETA_TENDER_WP_1_5_31_07_14_F_F932980848.pdf

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
1x1
velos Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό ¨"Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 1-5 του έργου με το ακρωνύμιο CΕΤΑ" (12/08/2014)