ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανακοινώσεις - Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
02/03/2022
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σας ενημερώνει για την 11η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Ενίσχυση μικρών και πολύ́ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από́ την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» ION97).


Ειδικότερα τροποποιούνται τα εξής κύρια σημεία του Οδηγού:

1. Στο Κεφάλαιο 11 ενότητα 11.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ –ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ παράγραφος Α) Αίτημα Καταβολής (Επαλήθευσης – Πιστοποίησης) τροποποιείται η παράγραφος ως προς την ημερομηνία :

Για τους δικαιούχους που εντάσσονται μετά την αξιολόγηση του β’ κύκλου της Πρόσκλησης (11ος 2021), ,το αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα το αργότερο έως την 30/04/2022.

2. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ –ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ στο δικαιολογητικό:

Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής αναλυτικής ΑΠΔ με το συνοδευτικό έντυπο για τον μήνα που προηγείται αυτού της υποβολής του αιτήματος καταβολής, καθώς και του αντίστοιχου του προηγούμενου έτους

Προστίθεται 1 νέα παράγραφος :

10) Μαρτίου 2021 και του 2022 εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου

κίνησης(αίτημα ελέγχου)υποβληθεί εντός του Απριλίου του 2022 ενώ η επόμενη παράγραφος τροποποιείται ως εξής:

“Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση την τελευταία μέρα του μήνα «βάσης» (ήτοι ενός εκ των μηνών Μαΐου του 2020 έως και Σεπτεμβρίου του 2020 για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν μέχρι 30/10/21 ή Δεκεμβρίου του 2021 έως Μαρτίου του 2022 για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν μέχρι 30/04/2022) ΔΕΝ απασχολούσε προσωπικό, δηλαδή όταν εν τοις πράγμασι ΔΕΝ υφίσταται η περί ίδιου αριθμού εργαζομένων υποχρέωση, τότε στην Υ/Δ κατωτέρω προστίθεται υποχρεωτικά το σημείο:

ιβ) Η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα ................................ του έτους 20.... ΔΕΝ απασχόλησε εργαζόμενο(η)”.

 

Δείτε αναλυτικά εδώ

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Γραφείο ενημέρωσης Επιμελητηρίου Κέρκυρας, αρμόδιο στέλεχος Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα, τηλ. 2661081026 εσωτ. 5, email: kerkyra@diaxeiristiki.gr.

 

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

 

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή