ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ WP2,4&5,ACTIONS 2.4, 4.2 KAI 5.3 ΤΟΥ «ECO-DESTINATIONS: “TOURISM IN SYNERGY WITH ENERGY EFFICIENCY: CREATING ECO-SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΡΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013
28/03/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ WP2, 4 & 5, ACTIONS 2.4, 4.2 KAI 5.3 ΤΟΥ
«Eco-Destinations: “Tourism in Synergy with Energy Efficiency: Creating Eco-Sustainable Tourism Destinations»
στο πλαίσιο του ΙΡΑ  Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Eco-Destinations: “Tourism in Synergy with Energy Efficiency: Creating Eco-Sustainable Tourism Destinations», με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε. 2,4,5, δράσεις  2.4, 4.2, 5.3 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης Σαράντα Επτά Χιλιάδων Εκατό Πενήντα Τεσσάρων Ευρώ και Σαράντα Επτά Λεπτών (€47.154,47), πλέον ΦΠΑ (23%) Δέκα Χιλιάδων Οκτακοσίων Σαράντα Πέντε Ευρώ και Πενήντα Τριών Λεπτών (€10.845,53), ήτοι συνολικά, Πενήντα Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (€58.000,00). Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION (IPA) και από ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου και τα σχετικά παραδοτέα περιλαμβάνονται στη προκήρυξη. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, κα. Σπυριδούλα Κουλούρη, Τηλέφωνο:+ 30 26610 39814, Fax : +30 26610 40088, email: info@corfucci.gr, corfucci@otenet.gr, site: www.corfucci.gr.  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, που θα λάβει χώρα στις 12.4.2016, ώρα 10:30 στην αιθ. ΔΕ του Επιμελητήριου Κέρκυρας καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο (με απλή εξουσιοδότηση) αντιπρόσωπό τους, στο Επιμελητήριο Κέρκυρας  (Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου, 49100, Κέρκυρα) ή αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (www.corfucci.gr), στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (www.promitheus.gov.gr) και περίληψή της δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 8/4/2016

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5/4/2016

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4/4/2016

 

 

Δείτε το αρχείο της Προκήρυξης.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos
velos
velos
velos ECO_DESTINATIONS_TENDER