ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Υπηρεσία Μιας Στάσης (Ίδρυση Ομόρρυθμων & Ετερόρρυθμων Εταιρειών) - Δικαιολογητικά
28/03/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).  Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση  Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β), που εφαρμόσθηκε από 4/4/2011, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με την λειτουργία των ΥΜΣ θέματα.

 Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης για την ίδρυση ΟΕ/ΕΕ

  Έγγραφα Σύστασης  Διευκρινήσεις
 1

Hλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση μέσω του gov.gr για τον ορισμό εκπροσώπου για εξουσιοδότηση τρίτου (Υπόδειγμα 1).


                                   ήΟρισμός εξουσιοδοτημένου από τους ιδρυτές - Αντικλήτου με ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω του gov.gr (Υπόδειγμα 5).

 Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.
-Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.
-Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.  

                                   
Συμπληρώνεται κατά τη διαδικασία σύστασης και υπογράφεται από όλους τους ιδρυτές εφόσον έχουν προσέλθει στην ΥΜΣ.

2

Εντολή - Ηλεκτρονική Υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr των ιδρυτών ή του εκπροσώπου τους για την σύσταση της νέας εταιρείας προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας (Υπόδειγμα 3), (Κ1-1084/24-5-12).

 

Εντολή/Υπεύθυνη Δήλωση  (Υπόδειγμα 3) με την οποία οι ιδρυτές και ο εκπρόσωπός τους (όπως ορίστηκε στο Υπόδειγμα 1) χορηγούν την πληρεξουσιότητα στην ΥΜΣ ώστε να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3853/ 2010 για τη σύσταση της νέας εταιρείας. Στο πεδίο «Εκπρόσωπος των Ιδρυτών» συμπληρώνει τα στοιχεία του όποιος έχει εξουσιοδοτηθεί από το Υπόδειγμα 1 ή το Υπόδειγμα 5. (Το Υπόδειγμα 3 δεν χρειάζεται γνήσιο υπογραφής, υπογράφεται και συμπληρώνεται από τον εξουσιοδοτημένο στο Υπόδειγμα 1).

3 Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ.  Σε έντυπη μορφή ενυπόγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc). Θεωρημένο από την ΔΟΥ
 4

Φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων
ή φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε.
ή φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. και άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

 

 5 Hλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση μέσω του gov.gr (Υ.Δ. ΕΔΡΑΣ Ο.Ε. ή Ε.Ε.) του/των  Διαχειριστή/ων ή του μοναδικού ιδρυτή ή του εκπροσώπου τους, για τη διεύθυνση της εταιρείας ή Θεωρημένο μισθωτήριο (πρωτότυπο) ή υπομισθωτήριο-παραχωρητήριο από Δ.Ο.Υ. (πρωτότυπο)  ή Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου και αντίγραφο τίτλου κυριότητας. Να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης και η χρήση για την οποία προορίζεται.
 6  Έντυπο Δ211 Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης
 7 Τραπεζικό λογαριασμό ενός από τους εταίρους ή της εταιρείας (Τράπεζα και IBAN).
8 Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης. Κατά περίπτωση (ενημέρωση από Υ.Μ.Σ.).
   ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ
   ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ
  • Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης.
• Τροποποιημένο τελευταίο καταστατικό.
• Για τις ΙΚΕ και ΕΠΕ χρειάζεται πρακτικό ότι η εταιρεία θα συμμετέχει στην υπό σύσταση εταιρεία.
Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
   ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ Α.Ε.
  • Ανακοίνωση σύστασης ΓΕΜΗ.
• Ανακοίνωση τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
• Ανακοίνωση από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
• Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης  για το ποσοστό των μετοχών.
• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
   ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
  Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης (apostille),  επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
• Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
• Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της  χώρας έδρας  του Νομικού Προσώπου για την ύπαρξη της Εταιρείας (Good standing), με διαδικασία apostille.
Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.
 
Σημείωση:
Σε περίπτωση που στο καταστατικό ΔΕΝ αναφέρονται, η έδρα της επιχείρησης και οι μέτοχοι, ή αν δεν ισχύουν πια, προσκομίζετε ξεχωριστά πρόσφατα πιστοποιητικά έδρας και μετόχων με Apostille.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Μέσω της ΥΜΣ ιδρύονται όλες οι Ο.Ε. και Ε.Ε., ανεξαρτήτως αν για την έναρξή τους, απαιτείται έγκριση ή απόφαση (πχ. άδεια για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)
  2. Η επωνυμία της ιδρυόμενης εταιρίας δεν πρέπει να ξεπερνά τους 120 χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος τους 80 χαρακτήρες.
  3. Το μισθωτήριο που θα προσκομίσει η εταιρεία πρέπει να υπογράφεται από τους ιδρυτές οι οποίοι έχουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας τη δυνατότητα να τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Στο κείμενο του μισθωτηρίου θα γίνεται μνεία για την μελλοντική εκχώρηση προς την εταιρεία των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μίσθωση, κατά το χρόνο που αυτή θα συσταθεί. Η ΔΟΥ θεωρεί κανονικά το μισθωτήριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Η διαδικασία της σύστασης της εταιρείας ΔΕΝ θα ξεκινήσει εαν δεν μας προσκομιστεί  μισθωτήριο σύμφωνα με τους προαναφερθέντες όρους.
  4. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης κατά τη διαδικασία σύστασης, δεν ελέγχει φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα ή τις προϋποθέσεις εγγραφής των εταίρων σε ΙΚΑ/ ΟΑΕΕ. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Υπηρεσία ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΕ μόνο για την σύσταση της νέας εταιρίας και τους ιδρυτές αυτής. Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν στον ΟΑΕΕ και να διευθετήσουν μόνοι τους τυχόν εκκρεμότητες.
  5. Ο.Ε./Ε.Ε. που συστήνονται μετά από μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Υ.Μ.Σ.
  6. Σε συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως ασφαλιστική διαμεσολάβηση, μεσιτικά γραφεία ακινήτων, παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων, φαρμακεία, απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μιας Στάσης για περισσότερες πληροφορίες. 

Χρήσιμα αρχεία:
FAQs 8-4-11για ΥΜΣ.doc
FAQs 18-4-11για ΥΜΣ.doc
Προτυποποιημένα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ σε επεξεργάσιμη μορφή.doc
fek216.pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣH

Χρήσιμα site:
http://www.businessportal.gr
http://www.startupgreece.gov.gr/el
 


Για περισσότερες πληροφορίες για την Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, τηλ. 26610 39813 και 26610 81005-6.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos ΕΔΡΑ ΕΕ
velos ΕΔΡΑ ΟΕ
velos ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5
velos ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
velos ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3