ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανακοίνωση Μετάθεσης ημερομηνίας Διενέργειας Διαγωνισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
15/05/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η διενέργεια του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο με αντικείμενο: "Οργανωτική Αναδιάρθρωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Οργανωτική Αναδιοργάνωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ανάπτυξη Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 αυτής) η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό MIS 370533 με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 681.400,00€ πλέον ΦΠΑ ή 838.122,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, που είχε προκηρυχθεί για τις 12.05.14, ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ για τις 02.06.14 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. χωρίς τροποποίηση των όρων και προδιαγραφών της Προκήρυξης.

Η διενέργεια του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το έργο με αντικείμενο: Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Πιστοποίηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με το πρότυπο ISO27001» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, του λογισμικού και των υποδομών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και επιχειρήσεις» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 & 3 αυτής) η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό MIS 370535, που είχε προκηρυχθεί για τις 19.05.14 (σχετική η υπ’ αριθ. πρωτ. Λ30/ΠΥ/3/21-03-14 Προκήρυξη - AΔΑ: ΒΙΞΕ4691ΩΓ-4Λ9), ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ για τις 16.06.14 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. χωρίς τροποποίηση των όρων και προδιαγραφών της Προκήρυξης και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών την 16.06.14 και ώρα 10.30π.μ.

Η διενέργεια του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το έργο με αντικείμενο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (MIS) ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Οργανωτική Αναδιοργάνωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ανάπτυξη Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 & 3 αυτής) η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό MIS 370533, που είχε προκηρυχθεί για τις 23.05.14 (σχετική η υπ’ αριθ. πρωτ. Λ30/ΠΥ/5/26-03-14 Προκήρυξη - AΔΑ: ΒΙΞΞ4691ΩΓ-1ΒΣ), ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ για τις 24.06.14 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. χωρίς τροποποίηση των όρων και προδιαγραφών της Προκήρυξης και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών την 24.06.14 και ώρα 10.30π.μ..

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00π.μ. έως 14.00μ.μ στο γραφείο 5 της Δ/νσης Προμηθειών και Χημ. Υπηρεσιών- Αγ. Κων/νου 16 – Αθήνα, τηλ. 210.52.13649.   

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Αριθμός Διακήρυξης: Λ30/ΠΥ/2, "Οργανωτική Αναδιάρθρωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ" (24/04/2014)
IKA ETAM Αρ. Διακ. Λ30/ΠΥ/5/26-03-14 "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (MIS) ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ" (06/05/2014)