ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Αριθμός Διακήρυξης: Λ30/ΠΥ/2, ''Οργανωτική Αναδιάρθρωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ''
24/04/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ΕΥΡΩ, για το έργο με αντικείμενο: "Οργανωτική Αναδιάρθρωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Οργανωτική Αναδιοργάνωση και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ανάπτυξη Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 αυτής) η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό MIS 370533.

Αριθμός Διακήρυξης: Λ30/ΠΥ/2
Αρ. Φακ.: ΦΠΥ11/14
CPV: 79415200-8

Αντικείμενο του έργου: Το Έργο αφορά την πλήρη οργανωτική και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να ανταποκριθεί το Ίδρυμα στο νέο ρόλο του, τους στρατηγικούς του στόχους και τις υπηρεσίες που καλείται να προσφέρει. Tο έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα:

§  Αποτύπωση στρατηγικών στόχων και υφιστάμενης κατάστασης του τομέα Ασφάλισης του  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.  
§  Επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας.
§  Αξιολόγηση της υφιστάμενης επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής:
§  Προσδιορισμός του νέου οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου.
§  Σύνταξη Αναλυτικού Σχεδίου Μετάβασης στο νέο οργανωτικό και λειτουργικό μοντέλο
§  Αποτύπωση ισχύοντος ασφαλιστικού χάρτη της χώρας
§  Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαχείρισης Δεδομένων Ασφαλιστικού χάρτη
§  Σχεδιασμός και στελέχωση νέου δικτύου Περιφερειακών Υπηρεσιών και Κεντρικών Υπηρεσιών

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 681.400,00€ πλέον ΦΠΑ ή 838.122,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους.

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό Έργου: 2012ΣΕ03480496.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων καθώς και Συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά που:

Είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
Είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
Είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ.  ή
Είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
Έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασής του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών,
τα οποία: πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Α.2.3 «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και Α.2.6 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής» της προκήρυξης.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Κατά τα λοιπά, για τις ενώσεις προσώπων ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικά στο ΠΔ 118/07.

Γλώσσα: Ελληνική

Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ ήτοι ποσό 41.906,10 €.

Όροι πληρωμής: όπως αναφέρονται στην διακήρυξη.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών στις: 12/05/14 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30π.μ ( Αγ.Κων/νου 16 3ος όροφος).

Ημερομηνία Διενέργειας: 12/05/14 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών:
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: 18/03/14

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 21/03/14.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό τύπο: 20&21/03/14

Τα πλήρη έγγραφα της διακήρυξης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ: http://www.ika.gr/gr/infopages/supplies/diak.cfm.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, στα γραφεία της Δ/νσης Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών (Αγ. Κων/νου 16, 7ος όροφος).

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 15:00. μ.μ., στη Δ/νση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών, Αγ. Κων/νου 16 3ος όροφος, γραφείο 5. Αρμόδια κ. Σ. Γενιτσαροπούλου, τηλ. 210.5213649.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακοίνωση Μετάθεσης ημερομηνίας Διενέργειας Διαγωνισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (15/05/2014)