ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός στο πλαίσιο του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου ''ΒΕΝΙΑΜIΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ''
13/02/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου "ΒΕΝΙΑΜIΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ"» ΟΠΣ: 374044
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Στην Ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. www.etal-sa.gr, θα βρείτε τα παρακάτω αρχεία:

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μέρος Α:  Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Μέρος B:  Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Μέρος Γ:  Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
(ενημερώνεται σύμφωνα με την ροή των δημοσιεύσεων)

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
0_F445882325.perilipsi.veniamin374044.pdf