ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης»
10/02/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης» με κωδικό ΟΠΣ: 374764 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Στην Ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. www.etal-sa.gr, θα βρείτε τα παρακάτω αρχεία:

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μέρος Α:  Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Μέρος B:  Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Μέρος Γ:  Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
(ενημερώνεται σύμφωνα με την ροή των δημοσιεύσεων)

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
0_F696538167.perilipsi.ops.374764.pdf