ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητήριου Κέρκυρας, της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝΕΤΕΚ, της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητήριου Κέρκυρας και εκδηλώσεων για το έτος 2021
29/01/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητήριου Κέρκυρας, της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝΕΤΕΚ, της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητήριου Κέρκυρας και εκδηλώσεων για το έτος 2021.

 

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΚΕΡΚΥΡΑ, 29/01/2021

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                Αριθ. Πρωτ.: 199          

Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2                                                                                                     

Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                                                               

ΤΗΛ: 26610 39813, 80575                                                                                                       

e-mail: info@corfucci.gr

 

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίεςαπομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητήριου Κέρκυρας, της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝΕΤΕΚ, της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητήριου Κέρκυρας και εκδηλώσεων για το έτος 2021»

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Ν.Π.Δ.Δ.), έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1. Το άρθρο 78 του ν. Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

2.  Το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

3.  Την με 27-1-2021 απόφαση της Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, περί δημοσίευσης «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεών Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητήριου Κέρκυρας, της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝΕΤΕΚ, της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητήριου Κέρκυρας και εκδηλώσεων για το έτος 2021» με ΑΔΑ: 6ΝΩΜ469ΗΛΙ-ΤΩΒ,

4.  Το με αρ. πρωτ. 158/28.01.2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008060709.

5. Την με αρ. πρωτ. 176/28.01.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΩΚΟ469ΗΛΙ-Χ3Μ και ΑΔΑΜ: 21REQ008063441.

Αποφασίζει

 

Να καλέσει τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές, με τους κατωτέρω όρους:

 

1. Οι προσφορές θα αποστέλλονται είτε ταχυδρομικώς είτε αυτοπροσώπως στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (Αριστοτέλους 2, Κέρκυρα) με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» στον οποίο θα αναφέρεται ο τίτλος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και τα στοιχεία του αποστολέα.

2.  Η αξία θα αναφέρεται σε ευρώ (ανά δακτυλογραφημένη σελίδα). Η προσφορά δεν πρέπει να φέρει ξέσματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο. Η ισχύς της προσφοράς θα είναι για χρονικό διάστημα 60 ημερών και θα δηλώνεται ότι «Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την παρούσα πρόσκληση».

3.   Οι προσφορές θα κατατίθενται έως και την  10 Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι την 14.00 μ.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (Αριστοτέλους 2, Κέρκυρα)

4.   Οι εργασίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προσφορές είναι οι εξής:

 

·Απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

·Απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.)

·Απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

·Απομαγνητοφώνηση των εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

·Ηλεκτρονική επεξεργασία των κειμένων (δακτυλογράφηση, επιμέλεια κειμένου, γραμματοσειρά Arial 12, διάστιχο 1,5, κτυπήματα ανά σειρά 76-86).

5. Το αρχείο με το πρακτικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο εντός δώδεκα ημερών από την παραλαβή του αρχείου ήχου από τον ανάδοχο.

6. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος, ερχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της εν λόγω σύμβασης με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, κοινοποιούμενη στον Ανάδοχο ένα μήνα πριν.

7. Η τιμή θα δοθεί κατ' αποκοπή και θα παραμένει σταθερή για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς καμία αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο.

8.  Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

9. Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν οποιασδήποτε φύσης ευθύνες ή αποζημίωση από το Επιμελητήριο  στην περίπτωση απορρίψεως της προσφοράς για οποιονδήποτε λόγο.

10. Στον ενδιαφερόμενο που θα γίνει η ανάθεση αποστέλλεται εγγράφως ενημέρωση, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση του σχετικού συμφωνητικού.

11. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση του σχετικού παραστατικού. Οι νόμιμες κρατήσεις και επιβαρύνσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

12. Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Το Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα:

 

α. Να αναθέσει το έργο.

β. Να επαναλάβει την διαδικασία αν κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο.

 

13. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο των εκ της σύμβασης (που θα υπογραφεί μεταξύ του Επιμελητηρίου και του Αναδόχου), απορρεουσών υποχρεώσεων, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε μορφής πιστωτικό οργανισμό, ίδρυμα ή τράπεζα και προς αυτό ακόμη το δημόσιο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Κέρκυρας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη  κα. Κουλούρη Σπυριδούλα τηλ. 26610- 39813).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Prosklisiekdilosisendiaferontosypiresiesapomagnitofonisis_2021_F1152136304.pdf