ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2021
29/01/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2021

 

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΚΕΡΚΥΡΑ, 29/01/2021

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                Αριθ. Πρωτ.: 196         

Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2                                                                                                     

Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                                                               

ΤΗΛ: 26610 39813, 80575                                                                                                       

e-mail: info@corfucci.gr

 

 

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2021»

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Ν.Π.Δ.Δ.), έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως ισχύουν:

 

1.       Το άρθρο 78 του ν. Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

2.       Το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

3.       Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια».

4.       την με αριθμό 1/27-01-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με ΑΔΑ: 6ΝΩΜ469ΗΛΙ-ΤΩΒ, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ανάθεση, υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2021.

5.       Το με αρ. πρωτ. 154/28.01.2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008060448.

6.       την με αρ. πρωτ. 174/28.01.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΥΜ4469ΗΛΙ-2ΡΜ

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το Επιμελητήριου Κέρκυρας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» εκτιμώμενης δαπάνης 7.000,00 συμπερ. ΦΠΑ 24% αποφάσισε να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης  του Επιμελητηρίου Κέρκυρας  για το έτος 2021.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 4.000 lt περίπου πετρελαίου θέρμανσης στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Κερκύρας  με σφραγισμένες προσφορές επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται  κατά την ημέρα  της παράδοσης  από το υπουργείο Ανάπτυξης  για το Νομό Κέρκυρας.

Θα ακολουθηθεί  η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  σύμφωνα με το Ν 4412/2016 άρθρο 118 από το αρμόδιο όργανο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορές που θα αναγράφουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανά λίτρο, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (Αριστοτέλους 2) έως 5/2/2021 και ώρα 14.30 μμ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα  26610-39813/14.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Prosklisiekdilosisendiaferontospromitheiaspetrelaiou_2021_F1368054077.pdf