ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
29/01/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

 

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΚΕΡΚΥΡΑ, 29/01/2021

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                Αριθ. Πρωτ.: 197           

Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2                                                                                                     

Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                                                               

ΤΗΛ: 26610 39813, 80575                                                                                                       

e-mail: info@corfucci.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Ν.Π.Δ.Δ.), έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως ισχύουν:

 

1) Το άρθρο 78 του ν. Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

 

2) Το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 

3) Την με αριθμό 1/27-01-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με ΑΔΑ: 6ΝΩΜ469ΗΛΙ-ΤΩΒ, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ανάθεση, υπηρεσιών «ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για το έτος 2021

 

4) Το με αρ. πρωτ. 157/28.01.2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008060616.

 

5) Την με αρ. πρωτ. 177/28.01.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω166469ΗΛΙ-ΥΛ0 και ΑΔΑΜ: 21REQ008063372.

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας αποφάσισε  να απευθύνει  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΕΤΕΚ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 εκτιμώμενης αξίας 3.000,00 [συμπερ. ΦΠΑ] με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι ανάγκες του Επιμελητηρίου για την ηχογράφηση των συνεδριάσεων περιλαμβάνουν τα εξής:

1) Η ηχογράφηση των συνεδριάσεων της Διοίκησης του Επιμελητήριο Κέρκυρας και των λοιπών θα γίνεται σε ψηφιακές συσκευές ηχοληψίας (MP3) με δυνατότητα συνεχούς ηχογράφησης όπου και θα παραδίδονται στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου.

2) Η ηχογράφηση θα γίνεται από εξειδικευμένο συνεργάτη της αναδόχου με μέσα του Επιμελητηρίου.

 

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας έως τις 5/2/2021 στα γραφεία του Επιμελητηρίου  Αριστοτέλους 2  Κέρκυρα  και ώρες από 8.00 π.μ.  έως 14.30 μ.μ. Υπεύθυνη  κα Κουλούρη Σπυριδούλα και κα. Κόκκοτα Λένα στο τηλ. 2661039813-14.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PROSKLISIEKDILOSISENDIAFERONTOSGIAPAROCHIFPIRESIONMAGNITOFONISIS_2021_F326583365.pdf