ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας υφασμάτινων ενδεικτών ανεμούριων για την αντικατάσταση φθαρμένων στους διαδρόμους προσγείωσης – απογείωσης των Κρατικών Αερολιμένων ευθύνης ΥΠΑ
11/12/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης προμήθειας υφασμάτινων ενδεικτών ανεμούριων για την αντικατάσταση φθαρμένων στους διαδρόμους προσγείωσης – απογείωσης των Κρατικών Αερολιμένων ευθύνης ΥΠΑ συνολικού προϋπολογισμού €74.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με ισόποση δέσμευση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ έτους 2020.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Περίληψη Διακήρυξης