ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
13/07/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επικαιροποίηση - συμπλήρωση του μητρώου εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων), που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης υποδομών αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητα Δωδεκανήσου, με διάθεση μηχανημάτων, υλικών και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο καλούνται να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, στα Γραφεία της επί της πλατείας Λαϊκής Κυριαρχίας, 84100 Σύρος στην Ερμούπολη Σύρου, fax: 2281084124 και τηλ. 2281362723, αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο) και υπεύθυνη δήλωση σε κλειστό φάκελο, οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως τις 31-12-2018, στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό-κινητό) και fax, με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην με α.π. 69640/352/6-7-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 64ΥΘ7ΛΞ-Λ35, ΑΔΑΜ: 17PROC001670261).
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας: α) για την Π.Ε. Κυκλάδων, στο τηλ. 22813-62723 και e-mail:
dpp@1730.syzefxis.gov.gr και β) για την Π.Ε. Δωδεκανήσου, στο τηλ. 22413-60575 και email: tm.polpro-dod@pnai.gov.gr. Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (διαδρομή : Αρχική Σελίδα - «ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ»).
Συνημμένα σας στέλνουμε την Περίληψη, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας. Πληροφορίες θα δίνονται: α) Δνση Πολιτικής Προστασίας (για την Π.Ε. Κυκλάδων), στο τηλ. 22813-62723 και β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου (για την Π.Ε. Δωδεκανήσου), στο τηλ. 22413-60575 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
64ΥΘ7ΛΞ-Λ35 Διακ. Προσκλ. Μηχ. Εργου τροπ. 7_2017 νέα
64ΥΘ7ΛΞ-Λ35 Περιλ. Προσκλ. Μηχ. Εργου τροπ. 7_2017 νέα
Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση & ασφαλ. οφειλ. κλπ 2017 νεα
Διαβ. προσκλ. ενδ. Μητρ. ΤΕΕ- Επιμελητήρια 2017 νέο_signed