ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
«Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια εξετάσεων Πήξης Αίματος με την ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού δέκα (10) Αναλυτών Πήξης)» ( CPV 33694000-1) του ΠΠΥΥ2014 για την κάλυψη των αναγκών των ΠΕΔΥ Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος.
04/07/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια των υπ’αριθ. 16772/ 09-05-2017 (ΑΔΑ:6ΦΜΛΟΡ1Ο-9ΟΚ) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια εξετάσεων Πήξης Αίματος με την
ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού δέκα (10) Αναλυτών Πήξης» στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2014, για την κάλυψη των αναγκών των ΠΕΔΥ Μονάδων Υγείας Ν. Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου και Τούμπας), Ν. Χαλκιδικής, Ν. Κιλκίς, Ν. Σερρών, Ν. Δράμας, Ν. Καβάλας, Ν. Ξάνθης, Ν. Ροδόπης, Ν. Έβρου αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων ευρώ 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Εφόσον η εταιρεία σας ενδιαφέρεται, παρακαλούμε να καταθέσετε προσφορά, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 54/2017 Διακήρυξη της υπηρεσίας μας.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Ω5ΗΕΟΡ1Ο-7ΤΓ ΠΕΡΙΛΗΨΗ