ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
22/04/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑ ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.4071/2012(ΦΕΚ Α΄ 85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
5. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων»
6. Τον προϋπολογισμό της ΠΙΝ έτους 2016
7. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της ΠΕ Κέρκυρας
8. Την υπ’ αριθμ. 140-09/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΚ4Ι7ΛΕ-ΖΟΤ),απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη καθώς και οι όροι του σχεδίου ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν. Κέρκυρας για το έτος 2016.
9. Την υπ΄ αριθμ. 87-06/09-02-2016 (ΑΔΑ :ΩΛ0Σ7ΛΕ-ΡΤΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
10. Τις σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπανών στον φορέα 01073 και τον ΚΑΕ 082300001 αρ. πρωτ. 2954/1194/14-01-2016 με (ΑΔΑ: 75ΣΦ7ΛΕ-95Γ), αρ. πρωτ. 31991/12993/ 13-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ0Δ7ΛΕ-Ο0Ν).
11. Την υπ. Αριθμ. 4897/2326/18-03-2016 με ΑΔΑ : 7Ι72ΟΡ1Φ-6Σ9, απόφαση ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 140-09/2016 απόφασης της Οικον. Επιτροπής της ΠΙΝ. καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορές, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν. Κέρκυρας για το έτος 2016 και μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α΄ και Β΄ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, να καταθέσουν φάκελο προσφοράς (με συμπληρωμένο τον πίνακα του Παραρτήματος Β΄) στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα 49100.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται, με συμπληρωμένο τον πίνακα του παραρτήματος Β΄, σε κλειστό φάκελο, στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα 49100, στον 2ο όροφο, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, μέχρι την Τετάρτη , 04/05/2016 και ώρα 14:30 μ.μ. και θα αναγράφουν ευκρινώς τα εξής:
- τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
- τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Οικονομικού- Τμήμα Προμηθειών)
- τον αριθμό πρωτ. της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
- τα στοιχεία του αποστολέα (συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνου και φαξ επικοινωνίας).
Προσφορές μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 05/05/2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο ισόγειο του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμών.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζονται όλοι οι φάκελοι προσφορών με τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, και αφού ελεγχθούν, αποσφραγίζονται στην ίδια συνεδρίαση και οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από υποψήφιο ανάδοχο διευκρινίσεις, σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Μη παροχή των ζητούμενων στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισμό από την διαδικασία.
Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Αξιολόγησης, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από υποψηφίους αναδόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.
Η παρούσα Πρόσκληση, μαζί με το συνημμένο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr.
Επίσης θα αποσταλεί στo Επιμελητήριο της Π.Ι.Ν-ΠΕ Κέρκυρας ως εξής : Επιμελητήριο Κέρκυρας email : corfucci@otenet.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε το αρχείο της διακήρυξης...

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ADA-ADAMTACHYMETAFORAS2016_F647221098.pdf