ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2015
15/03/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

<<Δ ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού δ ιαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Τεσσάρων (4) Ετών για την Ανάδειξη Εργολάβου (Ιδιωτικού Φορέα) Παροχής Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης κατά ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) –EASA (European Aviation Safety Agency) Χειριστών Αεροσκαφών Εμπορικών Αερομεταφορών CPL(IR/ME/MCC) με ATPL Theory Credit (ATPL FROZEN) σε εννέα (9) στελέχη του ΠΝ, συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (468.000,00€) άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων>>

Επισυνάπτεται το αρχείο της Διακήρυξης...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Diakiryxi18-2015_F493793909.pdf