ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
29/02/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την διαδικασία «Συμφωνίας – πλαισίου» και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τουλάχιστον τρεις (3) προμηθευτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 26 του Π.Δ. 60/07, εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές που
ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν την Συμφωνία – Πλαίσιο. Εφόσον ο αριθμός των προσφερόντων υπερβεί τους τρεις (3), τότε θα αναδειχθούν ως μειοδότες το 80% εξ αυτών. Εάν κατά τον ανωτέρω υπολογισμό προκύψει δεκαδικός αριθμός,
αυτός θα στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη μονάδα .
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 52 ημερών , από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013 . Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ