ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
14/12/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

    Το Επιμελητήριο Κέρκυρας με σχετική απόφαση   της Διοικητικής επιτροπής  προσκαλεί  τους ενδιαφερόμενους  που πληρούν όλες  τις νόμιμες  προϋποθέσεις     να υποβάλουν προσφορά  με αντικείμενο την προμήθεια γραφικής ύλης   του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.
Επιλογή Υποψηφίων: Η επιλογή του υποψηφίου για τη σύναψη σύμβασης έργου με το Επιμελητήριο Κέρκυρας θα γίνει από μια 3μελή επιτροπή σε 2 στάδια.
- Στο  1ο  στάδιο θα εξεταστούν οι προσφορές εάν έχουν όλα τα απαραίτητα  στοιχεία, ήτοι:
1.    αναλυτικά στοιχεία προσφέροντος  
2.  συνοδευτικά στοιχεία, ήτοι ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα και το πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο Κέρκυρας. Επίσης ,πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι "... τα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή, ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και ότι δεσμεύεται για την τιμή και τους όρους παράδοσης και πληρωμής". Όλες οι προσφορές πρέπει να είναι ενυπόγραφες.
3.    στοιχεία προϊόντος, όνομα, τύπος, χαρακτηριστικά καθώς και δείγματα.
Οι προσφορές που δεν διαθέτουν όλα τα ανωτέρω επιθυμητά χαρακτηριστικά θα απορρίπτονται.
-Στο 2ο στάδιο ανοίγονται και κατατάσσονται  οι οικονομικές προσφορές  από την χαμηλότερη προς την υψηλότερη τιμή .
       Η επιλογή θα γίνει βάσει της χαμηλότερης  τιμής των αποδεκτών προσφορών . Δεκτές γίνονται  οι γραπτές προσφορές  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.  Κάθε προσφορά πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τα στοιχεία του παρέχοντος (Επωνυμία επιχείρησης, Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου, Διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, φαξ, email, ΑΦΜ, ΔΟΥ) το όνομα, τον τύπο, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων
Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κερκύρας, Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, από 14/12/2015 μέχρι την 21/12/2015 και ώρα 12.00. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 26610-80575 με την κ. Κουλούρη ή 26610-39813/14 με την κ. Κόκκοτα.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ