ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   /   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης
09/09/2011
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του για την προκήρυξη της Δράσης "Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης"

 

Η προκήρυξη αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων  για την πρόσληψη/απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης (ερευνητές-τεχνικοί) προκειμένου να υλοποιήσουν συγκεκριμένες προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες. 
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλων των μεγεθών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Καμία περιοχή της σύγχρονης έρευνας δεν αποκλείεται από την παρούσα πρόσκληση, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας -De minimis.
Οι προτάσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση στις ακόλουθες  ευρείες επιστημονικές περιοχές:
Α. Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Επιστήμες του Διαστήματος
Β. Επιστήμες της Ζωής
Γ. Επιστήμες και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Δ. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Ε. Ενέργεια-Περιβάλλον-Μεταφορές

Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Είδος ενίσχυσης Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση

Περιοχή υλοποίησης Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία , Απασχόληση – Εργασία

Σε ποιους απευθύνεται

 

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάζονται παρακάτω. Επισημαίνεται ότι με τον όρο επιχείρηση νοούνται οι επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 Όροι και προϋποθέσεις

 

1) Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από την Επιχείρηση - Δικαιούχο:
1. Το προτεινόμενο για πρόσληψη προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης,
2. Η επιχείρηση θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) – (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, Αρθρο 1). Ειδικότερα σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο δεν μπορούν να επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που:
i. δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 17 της 21/1/2000,σ.22).
ii. ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 της Συνθήκης.
iii. δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.
iv. Είναι προβληματικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2.1 σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02.
3. Ο μέγιστος αριθμός ερευνητών που επιχορηγείται ανά επιχείρηση είναι δύο (2) και ο μέγιστος αριθμός τεχνικού προσωπικού είναι ένα (1). Απαιτείται η πρόσληψη ενός τουλάχιστον ερευνητή.
4. Η επιχείρηση συνάπτει με τον/την εργαζόμενο/η που θα απασχοληθεί στην επιχείρηση, σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 36 μηνών,
5. Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να προβεί σε απολύσεις προσωπικού αντίστοιχου επιπέδου με αυτό των προσλαμβανόμενων ερευνητών για διάστημα 12 μηνών από την έναρξη του προγράμματος. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις απόλυσης λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από την επιχείρηση.
6. Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας προκήρυξης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή αναμένεται να λάβει η επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων από το ΤΕΜΠΜΕ), βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) κατά την τελευταία τριετία μέχρι την ημερομηνία ένταξης της πρότασης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Το προαναφερθέν ποσό ανέρχεται στα 100.000 ευρώ για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών.

2) Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το προσωπικό που θα επιχορηγηθεί:
i) Ιθαγένεια: οποιαδήποτε
Στην περίπτωση αλλοδαπού/ής ερευνητή/τριας (ν.3284/2004 «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας», Συνθήκη της Ρώμης, άρθρο 17 «Ιθαγένεια της Ένωσης») εξασφαλίζεται άδεια παραμονής και εργασίας του/της για όσο διάστημα διαρκεί το έργο (εφόσον απαιτείται, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης).
ii) Τίτλοι Σπουδών
Ως Ερευνητικό προσωπικό νοούνται οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Ως Τεχνικό προσωπικό νοούνται οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ από την Ελλάδα ή το εξωτερικό (μπορούν να συμμετάσχουν και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου).
iii) Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή (για τους άνδρες υποψήφιους) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι στρατευμένοι υποψήφιοι, υπό τον όρο ότι, έως την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με την επιχείρηση θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Το στοιχείο αυτό δεν απαιτείται για εργαζόμενους που προέρχονται από κράτη, στα οποία δεν υπάρχει ο θεσμός της υποχρεωτικής στράτευσης.Τα σχετικά δικαιολογητικά (Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α) θα υποβληθούν πριν από την υπογραφή της σύμβασης .

Τι χρηματοδοτείται

Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 70%, και εντάσσεται στο καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, ενώ το υπόλοιπο του κόστους 30% (Ιδιωτική Συμμετοχή) θα βαρύνει την επιχείρηση και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι περιορισμοί και προϋποθέσεις του ανωτέρω κανονισμού. Απαγορεύεται η εκχώρηση του εγκεκριμένου έργου σε τρίτους από οποιανδήποτε δικαιούχο, καθώς και της απαίτησης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή.

Οι κατηγορίες και το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης έχουν ως εξής:

1) Αμοιβές προσωπικού
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου το ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό θα συνδέεται με την επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου).
Επιλέξιμη δαπάνη της Κατηγορίας Δαπανών 1 αποτελεί το 70% του μισθολογικού κόστους. Το υπόλοιπο του κόστους 30% (Ιδιωτική Συμμετοχή) θα βαρύνει την επιχείρηση και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους.
Το ποσά που μπορούν να χρεωθούν ανά εργαζόμενο στο πρόγραμμα ως μηνιαίο μισθολογικό κόστος (μεικτές αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, δώρα εορτών και επίδομα αδείας), είναι:
Ερευνητικό Προσωπικό
α. Διδάκτορας 2000€-2300€
Τεχνικό Προσωπικό
β. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου/TEI με μεταπτυχιακό τίτλο 1800€-2000€
γ. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου έως 1700€-1900€
δ. Πτυχιούχος ΤΕΙ έως 1600€-1800€
Σε κάθε περίπτωση οι αμοιβές δεν μπορεί να είναι μικρότερες από αυτές που ορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις κάθε κλάδου και το επιπρόσθετο κόστος της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των συλλογικών συμβάσεων το αναλαμβάνει ο εργοδότης.
Η επιχείρηση που θα επιχορηγηθεί πρέπει να αποδεικνύει με μισθολογικές καταστάσεις το πραγματικό κόστος για κάθε απασχολούμενο που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα. Αν το πραγματικό κόστος είναι μεγαλύτερο από τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, ο υπολογισμός της επιχορήγησης του Προγράμματος προς την επιχείρηση βασίζεται στα μέγιστα ποσά που ήδη αναφέρθηκαν.

2) Έμμεσες Δαπάνες
Στο ποσό που προκύπτει από το σύνολο του μισθολογικού κόστους (όπως αυτό διαμορφώνεται βάση των παραπάνω ορίων αμοιβών) των νέων ερευνητών και τεχνικών μπορεί να προστεθεί ποσό έως 10% του (μισθολογικού) κόστους για έμμεσες δαπάνες που σχετίζονται με το έργο (π.χ. μετακινήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, αναλώσιμα κλπ).
Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, συνδρομές, κτλ) δεν είναι επιλέξιμες.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος.

Προϋπολογισμός € 15.000.000

Κατανομή Προυπολογισμού ανά Περιφέρεια :

  • Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νησιών, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου, Κρήτης : 8.294.838€
  • Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής : 6.093.997€
  • Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας : 611.165 €

 Περίοδος υποβολής έως 15/9/2011

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα Αγγλικά στον Ιστότοπο https://apps.gov.gr/minedu/employment/.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsrt.gr

Διεύθυνση Μεσογείων 14-18, Αθήνα, 115 27 Πολυτίμη Σακελλαρίου 2107458125 psak@gsrt.gr

  

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή