ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Εγγραφή Μελών
07/04/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 Η αναγγελία της εγγραφής γίνεται από τον κατά νόμο αρμόδιο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

 

Ατομικές Επιχειρήσεις

 

Για την εγγραφή στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας αλλά και στα μητρώα αυτού τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που υποβάλετε ως τρίτος για την επιχείρηση, θα χρειαστεί εξουσιοδότηση και φωτοτυπία ταυτότητας.
  2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σε φωτοτυπία).
  3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ε.Ε. ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ή ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός Ε.Ε. (σε φωτοτυπία).
  4. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπου απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (σε φωτοτυπία).

 

Τέλος, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής θα χρειαστεί να πληρωθούν τα ετήσια τέλη ΓΕΜΗ (30€), το τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ (10€) καθώς και η συνδρομή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας του τρέχοντος έτους (10,24€).

 

Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ)

1.       Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

2.       Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

3.       Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των μελών της εταιρείας.

  

 

Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)

1.       Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

2.       Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

3.       Φωτοτυπία της ανακοίνωσης για καταχώρηση της Α.Ε. στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της έδρας της (Τμήμα Εμπορίου).

4.       Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) για τη συγκρότηση σε Σώμα και τις αρμοδιότητες αυτών που θα την εκπροσωπούν στις διάφορες αρχές.

5.       Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

6.       Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των μελών της εταιρείας.

7.       Αποδεικτικό κατάθεσης για καταχώρηση στο Φ.Ε.Κ. Εθνικού Τυπογραφείου.

 

 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

1.       Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

2.       Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

3.       Αποδεικτικό κατάθεσης για καταχώρηση στο Φ.Ε.Κ. Εθνικού Τυπογραφείου.

4.       Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού.

5.       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή ή διαχειριστών.

  

 

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΣυνΠΕ)

1.       Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

2.       Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

3.       Απόφαση Ειρηνοδικείου για έγκριση καταστατικού.

4.       Πράξη Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή των μελών των οργάνων Διοίκησης και Ελέγχου.

5.       Πράξη Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου για συγκρότηση σε Σώμα.

 

 

Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.

1.       Φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης εργασιών (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

2.       Φωτοτυπία θεωρημένου καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

3.       Αποδεικτικό κατάθεσης για καταχώρηση στο Φ.Ε.Κ. Εθνικού Τυπογραφείου.

4.       Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού.

5.       Επιστολή της Ε.Π.Ε. με το δείγμα υπογραφής του Διευθυντή του Υποκαταστήματος.

6.       Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου της έδρας της Α.Ε. για την εγγραφή στα Μητρώα.

 

 

 

Υποκαταστήματα Α.Ε.

1.      Φωτοτυπία έναρξης λειτουργίας Υποκαταστήματος, ή Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την Ίδρυση Υποκαταστήματος.

2.      Αρχικό καταστατικό και τροποποιήσεις.

3.     Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού και η εγκριτική απόφαση του Νομάρχη.

4.      Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου της έδρας της Α.Ε. για την εγγραφή στα Μητρώα.

5.      Επιστολή της Α.Ε. με το δείγμα Υπογραφής του Διευθυντή του Υποκαταστήματος

 

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή