ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διαγραφή Μελών
07/04/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Ατομικές Επιχειρήσεις

1.                               Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

 

Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ)

1.                               Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2.                               Φωτοτυπία δήλωσης παύσης εργασιών από Πρωτοδικείο.

 

 

Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)

1.                               Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2.                               Φωτοτυπία Απόφασης Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάλυση της Εταιρίας.

 

 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

1.                               Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2.                               Φωτοτυπία διαλυτικού από Πρωτοδικείο.

 

 

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΣυνΠΕ)

1.                               Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2.                               Φωτοτυπία Απόφασης Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάλυση της Εταιρίας.

 

 

Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.

1.                               Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών του Υποκαταστήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2.                               Φωτοτυπία τροποποίησης για διακοπή του Υποκαταστήματος από Πρωτοδικείο.

 

 

Υποκαταστήματα Α.Ε.

1.                               Φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών του Υποκαταστήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2.                               Φωτοτυπία απόφασης πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για διακοπή Υποκαταστήματος.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή