ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Oμογενής και κοινοτικός υπήκοος
07/04/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμεί να ασκήσει το ανωτέρω επάγγελμα Έλληνας ή ομογενής ή άλλος κοινοτικός υπήκοος προερχόμενος από άλλο κράτος - μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 530/91 "Διευκόλυνση δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (Α.205).

Για την εγγραφή εταιρίας κάθε είδους, προσάγονται στο Επιμελητήριο και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμοποίηση και εκπροσώπησή της. Στην περίπτωση αυτή τα πιστοποιητικά που αναφέρονται πιο πάνω, θα αναφέρονται στο πρόσωπο του νομίμου ή των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας.

Σημείωση:

  • Κάθε χρόνο πρέπει να προσκομίζουν:
    - Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
  • Κάθε τρία χρόνια πρέπει να προσκομίζουν:
    - Πιστοποιητικό δικαστικής Συμπαράστασης (από το πρωτοδικείο).
    - Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το πρωτοδικείο).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή